พร้อมกันทั่วประเทศ !!! ติดตามให้ดี TCAS 2561

Home/Blog/พร้อมกันทั่วประเทศ !!! ติดตามให้ดี TCAS 2561

ระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาใหม่ !!  TCAS เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2561 นี้ โดยเริ่มรับรอบแรก ด้วยการยื่น Portfolio วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ขอให้น้อง ๆ ติดตามและวางแผนตามปฏิทินให้ดีนะคะ เพื่อให้ไม่พลาดโอกาสการสมัครเรียนต่อในสถาบันที่เป็นเป้าหมายของเรา

ข้อมูลจาก   ทปอ. http://tcas61.cupt.net/

ติดต่อ-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม    02-354-5150-2    [email protected]  cuptthailand

มหาวิทยาลัยสมาชิก ทปอ.

1.     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
4.     มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6.     มหาวิทยาลัยทักษิณ
7.     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8.     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9.     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10.   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11.   มหาวิทยาลัยนครพนม
12.   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
13.   มหาวิทยาลัยนเรศวร
14.   มหาวิทยาลัยบูรพา
15.   มหาวิทยาลัยพะเยา
16.   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
17.   มหาวิทยาลัยมหิดล
18.   มหาวิทยาลัยแม่โจ้
19.   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
20.   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
21.   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
22.   มหาวิทยาลัยศิลปากร
23.   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
24.   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
25.   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
26.   ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
27.   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาด%8