พี่ก้องรับสอนคอมพิวเตอร์และคณิตศาตร์

 

 

คณิต ฟิสิกส์

1 คน ชม ละ 150

3 คน 100

5 คน 80

คอมพิวเตอร์

1 คน ชม ละ 200

3 คน 150

5 คน 120