O-NET 2559 ข้อสอบและเฉลยคำตอบจาก สทศ. (ป.6 ม.3 และม.6)

Home/Blog/O-NET 2559 ข้อสอบและเฉลยคำตอบจาก สทศ. (ป.6 ม.3 และม.6)

“ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น

ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น

หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้
1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)
2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร)”

kku tutor จึงขอนำลิงค์ ข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET 2559 มาให้น้องๆ เข้าดูอีกช่องทางนะคะ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิชา ดาวน์โหลด
วิชาภาษาไทย
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วิชา ดาวน์โหลด
วิชาภาษาไทย
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วิชา ดาวน์โหลด
วิชาภาษาไทย
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์

อย่าลืม อ่านและทบทวนซ้ำ ลองทำอย่างเข้าใจนะคะ การเรียนรู้ที่ดี เกิดจากความเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังเรียนรู้